Funksjon
Bibliotek, kulturskole og kontor

Oppdragsgiver
Kvartal 1 as v/ Rolf Holm

Kontakt
Tom Sletner

Sted
Lillestrøm

År
Pågående

Lillestrøm kulturkvartal

LPO arbeider med regulering av nytt bibliotek, kulturskole og kontor på Lillestrøm. Prosjektet utgjør en del av Kulturkvartalet i Lillestrøm.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Bibliotek, kulturskole og kontor

Oppdragsgiver
Kvartal 1 as v/ Rolf Holm

Kontakt
Tom Sletner

Sted
Lillestrøm

År
Pågående

Planområdet består i dag av en stor overflateparkering på asfaltert flate, og et bygg på to etasjer, med næring og bolig.

Planforslaget tilrettelegger for ny bebyggelse i to volumer som danner en passasje og ny inngang til Byparken mot øst. Planforslaget vil styrke kulturkvartalet som helhet hvor det planlegges for kontor, bibliotek og kultur. Biblioteket forventes å ha et høyt antall besøkende, og sammen med kontorarbeidsplasser vil området få økt daglig aktivitet, som vil styrke kvartalet og gi grobunn for videre utvikling innenfor kvartalet og området rundt. Bebyggelsen skal fremstå som identitetsskapende for Kulturkvartalet og byen.

Kulturkvartalet som helhet er et unikt prosjekt som vil gi Lillestrøm en ny urbanitet. Den offentlige byparken er gitt stor verdi i planforslaget, og god plass på bakken. Parken er en viktig byfunksjon som samler og skaper en felles identitet for kvartalet. Det er i tillegg det første møtet med Lillestrøm for mange, og en viktig forbindelse mellom knutepunktet og byen forøvrig.

Planforslaget har som mål å tilrettelegge for en kompakt bygningsmasse, som muliggjør attraktive og bymessige oppholdsarealer på bakken. Dette vil styrke kvartalets parkmessige karakter og sikre gode forbindelser til og fra knutepunktet og i byen for øvrig. Den nye bebyggelsen planlegges med økt utnyttelse sammenlignet meg gjeldende plan. Volumene er angitt med varierte høyder, som sikrer en høy utnyttelse ved knutepunktet, men samtidig en nedtrapping og tilpasning mot den lavere bebyggelsen rundt.

Kvartalets grønne karakter videreføres, og forholdet til den planlagte tilgrensende Byparken er særlig vektlagt i utformingen av planforslaget.

Illustrasjon: LPO arkitekter
Illustrasjon: LPO arkitekter