Funksjon
Gjenbruk av bygningsmasse

Sted
Svalbard / Longyearbyen

År
2019 - pågående

Rett Plass – Rett Form

Hva skal til for at transformasjon og gjenbruk blir førstevalget når man jobber med nye prosjekter? Kan byggene rundt oss sees på som materialbanker hvis vi klarer å tenke innovativt, bærekraftig og fremtidsrettet?

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Gjenbruk av bygningsmasse

Sted
Svalbard / Longyearbyen

År
2019 - pågående

Med prosjektet Rett Plass Rett Form har vi knyttet til oss viktige samarbeidspartnere og dyktige fagrådgivere på Svalbard i en dugnad for å fremme gjenbruk av bygg.

Prosjektet tar for seg bygg som vi vet skal saneres i den nærmeste tiden. Både i Longyearbyen og i Svea finnes det mange bygg som må fjernes på grunn av skredfare og avslutning av gruvedrift. Disse er fremdeles brukbare og funksjonelle – dog ikke i henhold til dagens standard for nybygg. Byggene utgjør Svalbards lokale bank av byggematerialer med stedegen identitet.

LPO arkitekter har hatt en tilstedeværelse og til Longyearbyen og Svalbard i over 15 år. Siden 2011 har vi hatt en fysisk tilstedeværelse med eget lokalkontor i Longyearbyen. Som arkitekter og beboere på Svalbard anser vi at den lokale identiteten er ekstremt viktig i et samfunn hvor mange har en temporær tilværelse. I dette prosjektet ser vi derfor etter gode eksempler på flytting og gjenbruk av bygg. Flytting og gjenbruk av bygg betyr også ombygging og oppgradering. Prosjektet studerer prinsipper for dette.

Fokuset på sirkulærøkonomi blir sterkere, og Longyearbyen er et velegnet sted for å teste ut idéene i 1:1. Kostnader og utslipp knyttet til transport er store og den sårbare naturen er nær.

Det er mange gode krefter og initiativrike folk i Longyearbyen. Vi har valgt å jobbe med funksjoner som inspirerer oss og som passer godt sammen med gjenbrukstanken. I tillegg er disse funksjonene viktige for å videreutvikle byen vår i en interessant, genuin og bærekraftig retning.

Prosjektet utforsker idéen om å gjenbruke bygg gjennom en 3-delt metodikk som rommer både det konseptuelle og det konkrete:

  • ANALYSE: Svalbard som byggekontekst, kartlegging av bygg som skal saneres. Potensiell byggegrunn i byen.
  • STRATEGI: Utfordre eksisterende byggepraksis, tallfesting av kostnader, transport, materialer og utslipp. Bevare og bygge videre på stedets identitet.
  • PROSJEKT: Hva kan vi tilby Svalbard? Konkret forslag til løsning. Funksjonsprogram, tomt og bygg.

Prosjektet har egen facebookgruppe hvor du kan følge nyheter og arrangementer: https://www.facebook.com/groups/RettPlassRettForm/?source_id=160330114112452

Kartotek av bygg som skal rives.
Demontering av brakkebygg i Svea gruvesamfunn.
Nytenkning av byggekontest. Fra linær til sirkulær byggepraksis.
Konkret regneeksempel for klimagassutslipp transport fra Vei 222 3A - bolig som er vedtatt revet grunnet rasfare i Lia.
Sammenlikning av eksisterende versus foreslått byggepraksis
Svea - Gruvesamfunnet 50 km syd for Longyearbyen hvor Store Norske skal legge ned gruvedriften.

Last ned PDF:
lporettplassrettform.pdf (10MB)